بازدید مدیر نمایندگی ستاد دیه کردستان از بازداشتگاه سنندج

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه نمایندگی کردستان محمد خسروی مدیر نمایندگی ستاد دیه این استان از بازداشتگاه سنندج بازدید نمود.

 

خسروی در این بازدید با تمامی مددجویان جرائم غیرعمد این مجموعه به صورت چهره به چهره دیدار و روند رسیدگی به پرونده های آنان در ستاد دیه را مورد بررسی قرار داد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان ارسال هرچه سریعتر پرونده های زندانیان جرائم غیرعمد از سوی روسای زندانها و مددکاران به ستاد دیه جهت تسریع در امر آزادی آنان را ضروری  دانست و گفت: ستاد دیه کردستان بر آن است تا با فراهم کردن شرایط روند آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را تسریع بخشد و امیدواریم تا با همکاری هرچه بیشتر مددکاران شاهد نیل به این هدف خیرخواهانه باشیم.