گزارش عملکرد مقایسه ای ستاد مردمی دیه کردستان در سال های 1394 و 1395