معرفی اعضای ستاد دیه کردستان

نام و نام خانوادگی: اسحاق ابراهیمی

سمت: نائب رئیس هیئت امنای سناد دیه کردستان

محمد خسروی

سمت: مدیر نمایندگی ستاد دیه کردستان

نام و نام خانوادگی: بهرام سعیدی

سمت: رئیس حوزه مددکاری زندانهای کردستان

 

نام بهرام محمدی

سمت: حسابدار ستاد دیه کردستان

 

نام و نام خانوادگی: ئاکو رستمی

سمت: کارشناس ستاد دیه کردستان